Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POKOPOKO.PL


Sklep Internetowy POKOPOKO.PL dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę, a także zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
Regulamin udostępniany Użytkownikom na stronie internetowej Sklepu.

II. DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
Sprzedawca –POKO POKO Dagmara Dobosz, ul. Blich 18a, 99-400 Łowicz, NIP 8341887296, REGON: 368936937, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów następujących kategorii: pokrowce na instrumenty muzyczne, futerały na instrumenty muzyczne, dodatki do instrumentów muzycznych, plecaki, worki, nerki, torby.
Dane kontaktowe Sprzedawcy, umożliwiające z nim kontakt:
telefon: +48 514 027 614,
adres poczty elektronicznej: sklep@pokopoko.pl,
adres: Bilch 18a, 99-400 Łowicz.

Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług.

Umowa – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy na rzecz Nabywcy.
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która korzysta ze Sklepu, nabywając lub zamierzając nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem wszelkich urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem dowolnej przeglądarki internetowej.
Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w pkt IV oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika, w ramach korzystania z Sklepu, treści o charakterze bezprawnym.
Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
Sprzedawca porozumiewa się z Nabywcą za pośrednictwem strony internetowej: pokopoko.pl, a także telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Nabywcy wynikających z tej umowy.
W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.

10.1.      Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

10.2.      Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na aktualny adres Sklepu.

10.3.      Formularz Zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Użytkownika pierwszego produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu formularza zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących Użytkownika: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy: produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Użytkowników niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

10.4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.
 
IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY
Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi wybór towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
adresu dostawy,
sposobu dostawy,
sposobu dokonania płatności za towar/usługę.

Złożenie zamówienia jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie poprzez konto Użytkownika lub bez takiej rejestracji.
Złożenie zamówienia po uprzednim zarejestrowaniu się w Sklepie (tj. poprzez konto użytkownika).  Zakupy za pośrednictwem sklepu internetowego uwarunkowane są prawidłowym wypełnieniem przez Zamawiającego formularza rejestracyjnego, a w szczególności podania danych osobowych, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail – będącego równocześnie loginem – i ustalenia przez Użytkownika hasła. Dodatkowo Użytkownik proszony jest o zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy.
Uwaga! Przed akceptacją zamówienia Użytkownik składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zaznaczając pole wyboru przy oświadczeniu o treści:

"Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Sklepu Internetowego "POKOPOKO.PL" oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb Sprzedawcy zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz. Ust z 2015 r. poz. 2135 – tekst jedn. z późniejszymi zmianami". Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
Nie złożenie przez Użytkownika oświadczenia o powyższej treści uniemożliwi realizację przez Sprzedawcę zamówienia.
Rejestracja dokonywana jest jednorazowo, a każde kolejne Zamówienie wymaga jedynie podania loginu oraz własnego hasła Użytkownika.
Login i hasło mają charakter poufny. Użytkownik korzystający z loginu i hasła obowiązany jest do aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji lub ujawnienie swoich danych osobom trzecim ponosi Użytkownik.
Podmioty gospodarcze dodatkowo wypełniają pola niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 Złożenie zamówienia bez uprzedniego zarejestrowania się w Sklepie (tj. bez rejestracji). Aby złożyć zamówienie bez rejestracji należy wypełnić formularze, które są wymagane dla złożenia zamówienia bez  dokonywania rejestracji.
Zamówienie zostaje złożone poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Dodatkowo Użytkownik proszony jest o zapoznanie się i akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na zawarcie umowy.

Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
Po złożeniu prawidłowego zamówienia i sprawdzeniu przez Sprzedawcę dostępności zamówionych towarów w magazynie, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
Po zawarciu umowy, Sprzedający dostarczy Nabywcy będącemu konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej, w formacie pdf. wraz z informacjami wymaganymi przez ustawę o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). Aby otworzyć ten dokument konieczne jest posiadanie programu Adobe Reader.
 
V. ZAPŁATA CENY  

Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

Użytkownik może wybrać spośród następujących sposobów zapłaty:
1a. Przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 38 1050 1461 1000 0092 5047 4955, NIP: 8341887296 – płatność dokonywana przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, w terminie 7 dni ;
1b. Płatność za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl
1c. Płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego pod adresem Sprzedawcy.
Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie w odpowiednim formularzy, w którym Użytkownik może dokonać wyboru formy dostawy.
Użytkownik dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

Całkowity koszt zamówienia, łącznie z kosztami dostawy zostanie podany Użytkownikowi po wypełnieniu formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

VI. DOSTAWA
W przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanego w sekcji V pkt 1a lub 1b realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu wpłaty.
W przypadku wyboru sposobu zapłaty wskazanego w sekcji V pkt 1c realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po złożeniu zamówienia.
Czas dostawy jest uzależniony od wybranego przez Nabywcę sposobu dostawy. Dostawa realizowana jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Użytkownik przed złożeniem zamówienia ma prawo wybrać sobie sposób dostawy lub odbiór osobisty pod adresem Sprzedawcy.

Dostępne sposoby dostawy to:
przesyłka kurierska – koszt 17,00 zł,

Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.

Za miejsce spełnienia świadczenia przez Sprzedającego uważa się adres wskazany przez Nabywcę.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane lub ujawniane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

Uprzejmie informujemy, że firma POKOPOKO.PL Dagmara Dobosz ul. Blich 18a, 99-400 Łowicz, NIP 8341887296 (dalej: „Administrator”), przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest firma POKOPOKO.PL Dagmara Dobosz ul. Blich 18a, 99-400 Łowicz, NIP 8341887296

2. z Administratorem można się kontaktować:
– pisemnie, na adres: POKOPOKO.PL Dagmara Dobosz ul. Blich 18a, 99-400 Łowicz
– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: sklep@pokopoko.pl
– telefonicznie pod numerem 514 027 614

3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu, zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym,

5. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących.

6. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, głównie przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, a także podmioty biorące udział w zakresie rozliczeń należności,

7. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej.

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania . Państwa dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do wykonania usługi przesłania produktu i nigdzie dalej nie są wykorzystywane.

10. ma Pan/Pani prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

11. informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym.

VIII PRAWO ODSTĄPIENIA (przepisy tego punktu dotyczą jedynie Nabywców będących konsumentami)
Nabywca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyn.

Termin, o którym mowa w pkt. 2 biegnie od skutecznego dostarczenia zamówionego przez Nabywcę towaru pod adres wskazany przez Nabywcę.
Odstąpienie następuje poprzez złożenie przez Nabywcę stosownego pisemnego oświadczenia na adres Sprzedawcy, Nabywca może skorzystać ze wzoru, który stanowi Załącznik do Regulaminu.
Sprzedawca zwróci Nabywcy wszystkie płatności w tym koszty dostawy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Nabywca przy zapłacie, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Jeżeli Nabywca wybrał sposób zapłaty przewidziany w sekcji V pkt 1c, zwrot płatności nastąpi, za zgodą i w zależności od wyboru Nabywcy, na wskazany przez niego rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres.

Nabywca zwróci Sprzedawcy towary w terminie do 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu, ponosząc bezpośrednie koszty zwrotu.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE PRZY UMOWIE SPRZEDAŻY
Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towarów, zamówionych przez Nabywcę, bez wad.
Sprzedawca odpowiada wobec Nabywców będących konsumentami na zasadach dotyczących rękojmi za wady uregulowanej  w ustawie - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

W przypadku umów sprzedaży, w których Nabywcą nie jest konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 93 z późn. zm.).
Realizacja uprawnień z tytuły rękojmi za wady jest dalej określana jako reklamacja.

Reklamacje mogą być zgłaszane:
pisemnie, na adres Sprzedawcy.
e-mailem, na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
Nabywca będący konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od dostarczenia mu zamówionych towarów.
Jeśli zamówiony towar ma wadę Nabywca będący konsumentem, składając reklamację, może:
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
zażądać wymiany towaru na wolny od wad;
zażądać usunięcia wady.

W terminie 14 dni od złożenia reklamacji, Sprzedawca ustosunkuje się do niej i powiadomi Nabywcę będącego konsumentem o sposobie dalszego postępowania.
W przypadku, gdy do zrealizowania żądań Nabywcy będącego konsumentem, przedstawionych w reklamacji, konieczne jest dostarczenie przez niego Sprzedawcy reklamowanego towaru, Nabywca będący konsumentem dostarczy reklamowany towar na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
Po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, Nabywca nie ma możliwości skorzystania z żadnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (dostępna jest droga sądowa). Nie jest możliwe dochodzenie roszczeń na drodze pozasądowej.

Sprzedawca nie udziela gwarancji na Produkty ani nie oferuje żadnych usług posprzedażnych.

O ile nabyty towar objęty jest gwarancją np. producenta, importera itp., której zakres potwierdza wydany wraz z towarem dokument gwarancyjny, Nabywca może wykonywać uprawnienia wynikające z gwarancji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik, który zarejestrował się w Sklepie zakładając konto Użytkownika, zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 7 (siedmiu) kolejnych dni kalendarzowych.


Załącznik 1. Wzór odstąpienia od umowy


Załącznik 2. Zgłoszenie reklamacyjne